บุคลากร | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง

  • img

    นายเดชา เตมิยะ

    ตำแหน่ง : ประธานสภาฯ

    ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 0857055747 | Email : ไม่ระบุ


  • img

    นายสอาด นาวา

    ตำแหน่ง : รองประธานสภาฯ

    ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 08250388048 | Email : ไม่ระบุ


  • img

    นายสงัด อายุยืน

    ตำแหน่ง : เลขานุการสภาฯ

    ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


  • img

    นายนิวัฒน์ คำวัง

    ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

    ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


  • img

    นางยุพิน ธิดาเรือง

    ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

    ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


  • img

    นางอภิชญาภรณ์ ไร่พุทธา

    ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

    ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


  • img

    นายไพโรจน์ หวันแก้ว

    ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

    ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


  • img

    นายโพธงค์ ทิศอุ่น

    ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

    ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


  • img

    นายสัญญา ปัญญาบุญ

    ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

    ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


  • img

    นายอินทอน ปัญญาบุญ

    ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2

    ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


  • img

    นายสุทธิพงค์ วรกิจสุขเจริญ

    ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2

    ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


  • img

    นางพัชรพรรณ กันทะรา

    ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2

    ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


  • img

    น.ส.นริศรา โชคคูณเกษม

    ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2

    ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ