บุคลากร | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง

 • img

  นายเดชา เตมิยะ

  ตำแหน่ง : ประธานสภาฯ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 0857055747 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายสอาด นาวา

  ตำแหน่ง : รองประธานสภาฯ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 08250388048 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายสงัด อายุยืน

  ตำแหน่ง : เลขานุการสภาฯ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายนิวัฒน์ คำวัง

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางยุพิน ธิดาเรือง

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางอภิชญาภรณ์ ไร่พุทธา

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายไพโรจน์ หวันแก้ว

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายโพธงค์ ทิศอุ่น

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายสัญญา ปัญญาบุญ

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายอินทอน ปัญญาบุญ

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายสุทธิพงค์ วรกิจสุขเจริญ

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางพัชรพรรณ กันทะรา

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  น.ส.นริศรา โชคคูณเกษม

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ