บุคลากร | สำนักปลัด

 • img

  นายอินทร ปัญญาวงค์

  ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 0932925570 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางวิไลวัลณ์ สุดาทิพย์

  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางณัฐชการนต์ ใจกล้า

  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางเรียม คุณาธรรม

  ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางมธุรวันต์ สิงห์สุวรรณ

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายเอก อินต๊ะวงค์

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางจิตติมา จิระวงศ์วาน

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายบุณยาริศร์ ไร่พุทธา

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  น.ส.วรรฤดี พรไพรสนต์

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายกิตติชัย ชรินกรกนก

  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายพงศ์ศักดิ์ สิงขรชัยรัตน์

  ตำแหน่ง : หนักงานขับรถ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ