บุคลากร | ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง

  • img

    นางสุรัชชา ลื้อยอด

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

    ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ