ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA)

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน