ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA)

 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อ แผนที่เทศบาลตำบลดอยฮาง
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • Q & A
 • Socail Network
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 • E - Sevice
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน