ข้อมูลพื้นฐาน | แบบฟอร์มรายงานด้านสาธาณภัย

แบบคำร้องขอความช่วยเหลือเมืื่อเกิดสาธารณภัย

        เพื่อให้การรายงานสาธารณภัยของเทศบาลตำบลดอยฮาง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และเข้าถึงปัญหาจัดจัดให้มีการอำเนวยความสะดวกในการ รายงานสาธารภัยในพื้่น ที่โดยสามารถ แจ้งรายงายโดยตรงที่สำนักงานเทศบาลตำบลดอยอาง หรือโทร 0-5360-2521-1 และสามารถโหลด เอกสารแบบสาธารณภัยต่างๆ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ความเข้าใจหลักการการรายงานสาธารณภัย 
1.ให้ระบุครั้งที่รายงานของภัยนั้นๆ
2. ชนิดของภัยระบุชนิดของภัย ตามความหมายของสาธารณภัย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550หากไม่มีให้ระบุเป็นภัยอื่นๆ พร้อมแจ้งลักษณะของภัย
3.ความรุนแรงของภัยระบุความรุนแรงของภัยที่มีผลกระทบต่อประชาชนผู้ประสบภัย
4.ลักษณะของภัย  บรรยายลักษณะของภัยที่เกิดพอสังเขป
5.ช่วงเวลาที่เกิดภัยและภัยสิ้นสุด  ระบุวัน เดือน ปี ที่เกิดภัย/ภัยสิ้นสุด เวลาที่เกิดภัยหากไม่ทราบแน่ชัดให้ประมาณช่วงเวลาได้หากในขณะรายงานภัยยังไม่สิ้นสุด ให้ระบุว่า “ภัยยังไม่สิ้นสุด”ด้วย
6.สถานที่เกิดภัย ระบุบ้านเลขที่(หากทราบ) หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ที่เกิดภัยเท่าที่ทราบในเบื้องต้น หากทราบเพิ่มเติมสามารถรายงานเพิ่มในการรายงานครั้งต่อไป
7.ราษฎรที่ประสบภัย ระบุจำนวนราษฎรได้รับความเดือดร้อน โดยแยกเป็นคนและครัวเรือน, จำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต สูญหาย   หากมีการสั่งอพยพให้ระบุจำนวนผู้อพยพไปยังที่ปลอดภัย โดยแยกเป็นคนและครัวเรือน
8.ความเสียหายเบื้องต้น ระบุความเสียหายเบื้องต้นเท่าที่ทราบ ประเภทต่างๆ ได้แก่ อาคารสิ่งปลูกสร้าง/บ้านเรือน(ทั้งหลัง/บางส่วน), พื้นที่และทรัพย์สินทางการเกษตร, สิ่งสาธารณ ประโยชน์(เช่น ถนน ฝาย สะพาน ฯลฯ), ประมาณการความเสียหายในเบื้องต้น, อื่นๆ


โหลดแบบสาธารณภัย

แบบรายงาน ท.1


แบบคำร้องเมื่อเกิดภัย เพื่อแนบ

โหลดแบบรายงาน คชภ.

ด้านประมง

ด้านปศุสัตว์

ด้านพืช