ข้อมูลพื้นฐาน | แบบฟอร์ม เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ - อื่น ๆ

การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลดอยฮาง

                  เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลดอยฮาง เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  จึงขอประกาศช่องทาง ร้องเรียนดังนี้
1. สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอ 050-020640
3. ทางโทรสารหมายเลข 052-020641
4. ทางเว็ปไซต์เทศบาลตำบลดอยฮาง  http://www.doihang.go.th (หัวข้อร้องเรียนร้องทุกข์ หรือกระทู้ขุนไพร)
5. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E - Mail : doihang_new@hotmail.com
6. ทาง Facebook : เทสบาลตำบลดอยฮาง