ข้อมูลพื้นฐาน | แบบฟอร์มรายงานด้านสาธาณภัย

แบบการขอเลขที่บ้าน - รับร้องสิ่งปลูกสร้าง

ขั้นตอนและหลักฐานประกอบการขอเลขที่บ้านใหม่
1. แจ้งขออนุญาติก่อสร้างอาคารต่อ อบต.,เทศบาลที่บ้านตั้งอยู่
2. เมื่อได้รับอนุญาตก่อสร้างจาก อบต.,เทศบาลให้ดำเนินการก่อสร้างบ้านหรือสิ่งก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
3.  แจ้งขอออกเลขที่บ้านหรือสิ่งก่อสร้างต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ที่บ้านหรือสิ่งก่อสร้างที่จะขอเลขที่บ้านตั้งอยู่
4.  แจ้งขอออกใบรับรองส้วมจากรพ.ส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในพื้นที่ตำบลที่อาศัย
5.  เมื่อดำเนินการตามข้อ 1-4 แล้วเสร็จ ให้รวบรวมเอกสารต่อไปนี้ยื่นคำขอออกเลขที่บ้านใหม่ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อขอรับสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ ประกอบด้วย
          1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ
               (และของผู้รับมอบอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจดำเนิน    
               การแทน)
          2)  สำเนาโฉนดที่ดินหรือหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือการ   
               ครอบครองที่ดินแปลงนั้น ๆ 
          3)  หนังสือมอบอำนาจของเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอาคาร ปิด
               อากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีที่มีการมอบอำนาจดำเนินการ
               แทน)
          4)  ภาพถ่ายบ้านหรือสิ่งก่อสร้างที่จะขอเลขที่บ้านที่ก่อสร้างแล้ว
               เสร็จ และให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านลงลายมือชื่อ รับรองว่าเป็น  
               ภาพถ่ายบ้านหรือสิ่งก่อสร้างที่จะขอเลขที่บ้านใหม่จริง
          5)  หนังสือรับแจ้งขอเลขที่บ้านใหม่ของกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน 
              (ท.ร. 900)ที่บ้านหรือสิ่งก่อสร้างที่จะขอเลขที่บ้านตั้งอยู่
          6)  หนังสือรับรองการใช้ส้วม


แบบคำร้องขอเลขที่บ้าน 


หลักฐานที่ใช้ในการขอหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง

 
กรณีที่  1     กรณีที่สำเนาโฉนดเป็นของตัวเอง
1. คำร้องทั่วไป  
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.ภาพถ่ายบ้านทั้ง  4  ด้าน
5.สำเนาโฉนดที่ดิน
กรณีที่ 2   กรณีที่สำเนาโฉนดไม่ได้เป็นของตัวเอง
1. คำร้องทั่วไป  
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.ภาพถ่ายบ้านทั้ง  4  ด้าน
5.สำเนาโฉนดที่ดินของผู้ให้สร้าง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโฉนด
และเซ็นต์รับรองสำเนาทุกแผ่น
6.หนังสือยินยอมให้สร้างบ้าน
เอกสารทุกอย่างเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง  

แบบคำขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง (กำลังปรับปรุงเอกสาร)