ข้อมูลพื้นฐาน | รู้จักเทศบาลตำบลดอยฮาง

ข้อมูลประชากร

จำนวนหมู่บ้านและประชากร   

 

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

ชาย

หญิง

1

บ้านดอยฮางใน

507

247

260

2

บ้านฮ่องอ้อ

730

358

372

3

บ้านดอยฮางนอก

843

430

413

4

บ้านโป่งนาคำ

305

162

143

5

บ้านยางคำนุ

364

193

171

6

บ้านผาเสริฐ

787

415

372

7

บ้านโป่งน้ำร้อน

677

350

327

8

บ้านห้วยปูพัฒนา

259

131

128

 

รวม

4,472

2,286

2,186

 

                   รวมประชากรทั้งสิ้น 4,472 คน  แยกเป็น        ชาย 2,282  คน        เป็นหญิง 2,186  คน 

ความหนาแน่นเฉลี่ย  49.14  คน / ตารางกิโลเมตร

ลักษณะประชากรชนเผ่าในพื้นที่

                                หมู่ที่  1                   เป็นชาวพื้นเมืองและปาเกอะยอ(กะเหรี่ยง)

                                หมู่ที่  2,3,4                              เป็นชาวพื้นเมือง

หมู่ที่  5                                    เป็นชาวปาเกอะยอ (กะเหรี่ยง)

หมู่ที่  6                                    เป็นชาวพื้นเมือง , อาข่า , มูเซอ

หมู่ที่  7                                    เป็นชาวพื้นเมือง , อาข่า , มูเซอ , ลีซอ , จีนฮ่อ

หมู่ที่   8                                   เป็นชาวปาเกอะยอ (กะเหรี่ยง) , มูเซอ          

 

สภาพการศึกษา

 

ลำดับที่

ประเภท

สภาพการศึกษา

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยฮาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางคำนุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาเสริฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อน

2

โรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านดอยฮาง

โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ

โรงเรียนบ้านผาเสริฐ

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

3

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลดอยฮาง

4

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้านในตำบลดอยฮาง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

(1) วัด                                                                                                       4             แห่ง

(2)  สำนักสงฆ์                                                                                         4             แห่ง

(3)  โบสถ์คริสตศาสนา                                                                            6             แห่ง

 

การสาธารณสุข

(1)  สถานีอนามัยประจำตำบล                                                                 1             แห่ง

(2)  สถานพยาบาลเอกชน                                                                        1             แห่ง

(3)  อัตราการมีสุขา (ส้วมซึม)   ร้อยละ  100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1)  ตู้ยามตำรวจ                                                                                       1             แห่ง

(2)&nb