ข้อมูลพื้นฐาน | รู้จักเทศบาลตำบลดอยฮาง

คำแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรี นายวิชัย เทพวัลย์

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง

โดย  นายวิชัย  เทพวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง

เมื่อวันที่      ๑       เดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๑

(เพิ่มเติม)

**************************

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านผู้เข้าร่วมรับฟังคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง  ที่เคารพ

 

          ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม   ๒๕๕๖  กระผม  นายวิชัย  เทพวัลย์  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง  เลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี  และบัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑๐๖/๒๕๕๖ (๖)  เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  เมื่อ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  นั้น

          เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลดอยฮาง  เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา  ๔๘  ทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง  ฉบับที่  ๑๓  พ.ศ.  ๒๕๕๒)  ความว่า  “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”

          บัดนี้กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง  ได้กำหนดนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลดอยฮาง  โดยยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ   รวมถึงกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง  ให้เป็นสังคมและครอบครัวที่มีความอยู่ดีมี


สุขทุกคน  ทุกครอบครัว  ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้ให้ไว้เมื่อครั้งอาสาเข้ามาบริหารงานว่า  “กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าเปลี่ยนแปลง  มีผลงาน  บริหารเป็น  เน้นความร่วมมือ”

          ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลดอยฮางเป็นไปตามเจตนารมณ์  สามารถบรรลุภารกิจและเป้าหมาย  จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอยฮางไว้ดังนี้

  •  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จะพัฒนาระบบการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ทั่วถึงและเท่าเทียม  โดยจะดำเนินการดังนี้

๑.๑  ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  และการสัญจร  ทางน้ำ  ให้มีความสะดวก  และปลอดภัย

๑.๒  ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง  และบำรุงรักษา  ให้มีน้ำบริโภค  อุปโภค

๑.๓  ประสานทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตามอำนาจหน้าที่

๑.๔  ปรับปรุงการขุดลอกลำเหมืองเพื่อการเกษตร

๒.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 

๒.๑ ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน

     ๒.๒  ส่งเสริม การฝึกอบรมอาชีพเสริม เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้

     ๒.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๔   จัดให้มีการประชุมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยน  และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๒.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมของ  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ติดเชื้อ  และผู้ด้อยโอกาส

๒.๖  ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ เช่น  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มพัฒนาสตรี  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อปพร.  อสม.  ฯลฯ

๒.๗  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียน

๓.  นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา 

๓.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดยจัดให้มีห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่น ตลอดจนให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความสามารถ ทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ

๓.๒  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพสามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสูงสุดตามวัย

๓.๓ จัดให้มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย เพื่อรองรับการจัดการศึกษาที่ได้คุณภาพ

มาตรฐาน

          ๓.๔  ส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลดอยฮาง

          ๓.๕  ส่งเสริมพัฒนาศูนย์อินเตอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้  ข้อมูลข่าวสารทั่วโลก

          ๓.๖  ส่งเสริมอุปกรณ์การเล่นกีฬา  และสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน

          ๓.๗  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนในระดับต่าง ๆ

๓.๘  ส่งเสริม สนับสนุน การเล่นกีฬาของประชาชน เยาวชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

เสริมสร้างความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น สนับสนุนการจัดสร้างสนามกีฬา  ลานกีฬา การฝึกอบรมการเล่นกีฬา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมกีฬาต่าง ๆ

      ๔.  นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          ๔.๑  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ  เช่น  บ่อน้ำร้อน  น้ำตก  และอื่น ๆ

          ๔.๒  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์รองรับประชาคมอาเซียน

๔.๓  ฟื้นฟูและรักษาแหล่งน้ำ ลำคลองให้สะอาด สามารถใช้ประโยชน์ได้

          ๔.๔  พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการคัดแยกขยะ

          ๔.๕  จัดระบบการรักษาความสะอาดของถนนทุกสายในเขตเทศบาล

          ๔.๕   ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน การให้ความสำคัญกับปัญหาก๊าซเรือนกระจก

       ๕.  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๕.๑  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและชนเผ่า  เช่น  วันสงกรานต์  วันลอยกระทง

          ๕.๒  ส่งเสริมวันสำคัญของชาติ  เช่น  วันพ่อ  วันแม่  วันเข้าพรรษา  ฯลฯ

          ๕.๓  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่เพื่อเผยแพร่  รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

        ๖.  นโยบายด้านการสาธารณสุข   เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนในตำบลดอยฮาง  ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่  เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร  มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน  การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ  โดยจะดำเนินการดังนี้

          ๖.๑  สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น  ไข้เลือดออก  ฯลฯ

          ๖.๒  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

          ๖.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗.๑ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮางร่วมกัน   โดยจัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

๗.๒  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการสร้างประโยชน์ในชุมชน

๗.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล รวมถึงความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย

๗.๔ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในเรื่องการบริการประชาชน ในการอุทิศตนให้กับราชการ ในการรักองค์กร และในเรื่องความสามัคคี


ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน

การบริหารงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงมาดังกล่าวจะสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้ความร่วมมือ ร่วมใจจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลดอยฮาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮางทุกท่าน กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ

ความร่วมมือ ร่วมใจ และการสนับสนุนจากท่านในการที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮางให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป