ข้อมูลพื้นฐาน | แผนงานพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับยุทธสาสตร์ของ เทศบาลตำบลดอยฮาง

โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน

โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน
เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ที่ ส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน หมายเหตุ
สำนักปลัดเทศบาล -          งานบริหารงานทั่วไป
-          งานนโยบายและแผน
-          งานกฎหมายและคดี
-          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-          งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 
กองคลัง -          งานสถิติการคลัง
-          งานการเงินและบัญชี
-          งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-          งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
กองช่าง -          งานก่อสร้าง
-          งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 
กองการศึกษา -          งานบริหารการศึกษา
-          งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
หน่วยตรวจสอบภายใน -          งานตรวจสอบภายใน