ข้อมูลพื้นฐาน | งานกิจการสภาฯ

รายงานประชุมสภาฯ

สามารถติดต่อขอสำเนาได้จาก งานกิจการสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ทุกเวลาทำการ ตามระเบียบข้อมูลข่าวสาร