ข้อมูลพื้นฐาน | งานกิจการสภาฯ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลประกาศสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง
เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ประจำปี ๒๕๕๘
 
*********************
 
ตามที่มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที ๒๐กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ที่ประชุมมีมติกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘  ไว้นั้น
          อาศัยอำนาจตามความมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา  ๒๔ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ  ๒๒  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  สมัยสามัญ สมัยที่๒  ประจำปี ๒๕๕๘เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ มิถุนายน๒๕๕๘  มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน
                  
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 
                                        
                                                         
                                                                       นายเดชา  เตมิยะ
                                                           ประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง