ข้อมูลพื้นฐาน | รู้จักเทศบาลตำบลดอยฮาง

แบบบรรยายลักษณะงาน เทศบาลตำบลดอยฮาง

แบบบรรยายลักษณะงาน
เทศบาลตำบลดอยฮาง
อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย
 
                   คำชี้แจง
                   แบบบรรยายลักษณะงานของสำนักงานเทศบาลตำบลดอยฮาง
จัดทำขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการมอบหมายงานให้ข้าราชการในสังกัด         
ซึ่งในการมอบหมายงานให้แต่ละบุคคลปฏิบัติควรพิจารณา ดังนี้
                   1.  การมอบหมายงานควรคำนึงถึงระดับความยากง่ายและปริมาณงานให้สอดคล้องกับระดับตำแหน่งของผู้ปฏิบัติ และให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน
                   2.  แบบบรรยายลักษณะงานที่จัดทำขึ้นนี้ได้พิจารณาตามลักษณะงานที่แต่ละตำแหน่ง
จะต้องปฏิบัติซึ่งครอบคลุมทุกลักษณะงานและกลุ่มตำแหน่งโดยกำหนดเป็นมาตรฐานกลาง ดังนั้น
ในการมอบหมายงานให้ข้าราชการรับผิดชอบควรเลือกเฉพาะหัวข้อที่ตรงกับงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ 
ตามความเป็นจริงเท่านั้น
                   3.  แบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งจะใช้เป็นหลักในการพิจารณาประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อปรับระดับตำแหน่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่

แบบบรรยายลักษณะงาน
                                                                                                                       

หน่วยงาน          เทศบาลตำบลดอยฮาง

ชื่อ – สกุล          นางอัจฉรา  อินทะรังษี

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน     ปลัดเทศบาล

ชื่อตำแหน่งในสายงาน              นักบริหารงานเทศบาล            

ระดับ    8       เลขที่ตำแหน่ง   00-0101-001

 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ     
     บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง  หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษเทียบได้ระดับเดียวกันรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น  ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล
 
          สำนักปลัดเทศบาล 
                   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
          แบ่งงานภายในออกเป็น 6 งาน ดังนี้
                   1.  งานบริหารงานทั่วไป
                   2.  งานนโยบายและแผน งบประมาณ
                   3.  งานธุรการ
                   4.  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
                   5.  งานกฎหมายและคดี
                   6.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
แบบบรรยายลักษณะงาน

หน่วยงาน         สำนักปลัดเทศบาล    เทศบาลตำบลดอยฮาง

ชื่อ – สกุล         นายธนกฤต  สีแปงวงค์

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ชื่อตำแหน่งในสายงาน              นักบริหารงานทั่วไป      

ระดับ    6       เลขที่ตำแหน่ง   01-0102-001

                                                                                                                       
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ     
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก  และคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปที่ยากมาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญางานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากมาก เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร กำกับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม การบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม การทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ การทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
     ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
     ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย
 


แบบบรรยายลักษณะงาน

หน่วยงาน          สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลดอยฮาง

ชื่อ – สกุล           นางสาวศิริประภา  ตามวงค์

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตำแหน่งในสายงาน              เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน       

ระดับ    7 ว     เลขที่ตำแหน่ง   01-0201-001

                                                                                                                       
หน้าที่ความรับผิดชอบ     
     บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก  หรือปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในลักษณะผู้ชำนายการพิเศษหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณา เสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย  จัดทำแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย  แผนงาน  และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี ฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำ  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
     ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงานวางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
 

 
แบบบรรยายลักษณะงาน

หน่วยงาน          สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลดอยฮาง

ชื่อ – สกุล           นางวิไลวัลณ์  สุดาทิพย์

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อตำแหน่งในสายงาน              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        

ระดับ    6 ว     เลขที่ตำแหน่ง   01-0209-001

                                                                                                                       
หน้าที่ความรับผิดชอบ     
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน  เช่น งานธุรการ งานสัญญา งานบุคคล งานจัดระบบงาน  งานการเงิน  และบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติเป็นต้น  หรือควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเลขานุการ  ซึ่งต้องใช้ความชำนาญ  เช่น  งานโต้ตอบ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  งานติดตามผลงานเป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

     ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย  สั่งการควบคุม ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 


แบบบรรยายลักษณะงาน

หน่วยงาน          สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลดอยฮาง

ชื่อ – สกุล           นางมธุรวันต์  สิงห์สุวรรณ

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน     เจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อตำแหน่งในสายงาน              เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับ    6 ว     เลขที่ตำแหน่ง   01-0212-001

                                                                                                                       
หน้าที่ความรับผิดชอบ     
    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่ายหรือกอง  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  และคุณภาพของงานสูงมาก  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควร  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ  หลายด้านเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  เช่น  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  ประมวลรายงานที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือการเศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การรวบรวม  ตรวจสอบ  ติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินและเอกสารสำคัญของทางราชการ  การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะและงานพัสดุทางช่าง  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดทะเบียนรายงานการประชุม  เป็นต้น  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ทำความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
     ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
อำนาจหน้าที่ของกองคลัง
 
          กองคลัง 
                   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
          แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้
                   1.  งานสถิติการคลัง
                   2.  งานการเงินและบัญชี
                   3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
                   4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
                  
  
แบบบรรยายลักษณะงาน
                                                                                                                       

หน่วยงาน          กองคลัง   เทศบาลตำบลดอยฮาง

ชื่อ – สกุล           นางกัญจนา  มหากันธา

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน     ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อตำแหน่งในสายงาน              นักบริหารงานคลัง

ระดับ    7       เลขที่ตำแหน่ง   04-0103-001

หน้าที่ความรับผิดชอบ     
    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสูงมาก  เทียบได้ระดับเดียวกัน ควบคุมและรับผิดชอบบริหารงานการคลัง โดยควบคุมหน่วยงานหลายด้าน   และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานการคลังในลักษณะผู้ชำนาญการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่ต้องใช้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลทำรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของเทศบาล  สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะนำวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของ  รายได้ ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
แบบบรรยายลักษณะงาน

หน่วยงาน          กองคลัง  เทศบาลตำบลดอยฮาง

ชื่อ – สกุล          นางกรานสุนีย์  อารินทร์

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน     นักวิชาการคลัง

ชื่อตำแหน่งในสายงาน              นักวิชาการคลัง

ระดับ    7 ว     เลขที่ตำแหน่ง   04-0304-001

                                                                                                                       
หน้าที่ความรับผิดชอบ     
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานระดับกองซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานวิชาการคลัง  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครองใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิชาการคลังในลักษณะผู้ชำนาญการ  หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับงานวิชาการคลัง  โดยปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  ติดต่อประสานงานและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ หลายด้านหรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษา  การวิเคราะห์ปัญหาการเงินและการคลังของเทศบาล และพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังของเทศบาล ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของเทศบาล  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ควบคุมการรับการจ่ายการกู้และการยืมเงินสะสมของเทศบาล  ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการตัดเงินปี  การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี  และการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ  ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดเทศบาล และการนำส่งเงินรายได้  ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของเทศบาลที่สังกัด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
     ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
     ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
แบบบรรยายลักษณะงาน

หน่วยงาน          กองคลัง   เทศบาลตำบลดอยฮาง

ชื่อ – สกุล           นางกุลปรียา  พุทธวงค์

ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน     นักวิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตำแหน่งในสายงาน              นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับ    5       เลขที่ตำแหน่ง   04-0307-001

                                                                                                                       
หน้าที่ความรับผิดชอบ     
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของจ้าหน้าที่  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานวิชาการเงินและบัญชีที่ยากมาก  โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  จัดหาและดำเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณตลอดจนการจัดสรรงบประมาณไปให้ หน่วยงานต่าง ๆ ทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี  ตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ ชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  ประจำปีต่อสำนักงานงบประมาณเป็นต้น  ศึกษา  วิเคราะห์  ประเมิ