ข้อมูลพื้นฐาน | รู้จักเทศบาลตำบลดอยฮาง

แผนผังโครงสร้าง เทศบาลตำบลดอยฮาง

               แบบโครงสร้างของ เทศบาลดอยฮางทุกส่วนงาน

โดยจำแนกแบ่งออกเป็นแต่ละส่วนงาน   โหลด โครงสร้าง