หนังสือราชการ

 ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ( 04/08/2563 เวลา : 10:27:22 น. )
 ใบสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ( 04/08/2563 เวลา : 10:00:07 น. )
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปราชญ์ท้องถิ่นตำบลดอยฮาง) ( 13/07/2563 เวลา : 11:03:39 น. )
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 ส่วนที่่ 3 ( 13/07/2563 เวลา : 09:03:57 น. )
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 ส่วนที่่ 2 ( 13/07/2563 เวลา : 09:03:39 น. )
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 ส่วนที่่ 1 ( 13/07/2563 เวลา : 09:03:00 น. )
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่1 ( 19/06/2563 เวลา : 13:40:54 น. )
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ( 19/06/2563 เวลา : 13:40:36 น. )
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ( 19/06/2563 เวลา : 13:40:16 น. )
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่1 ( 19/06/2563 เวลา : 13:39:52 น. )
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่1 ( 19/06/2563 เวลา : 13:39:31 น. )
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่1 ( 19/06/2563 เวลา : 13:38:55 น. )
 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 05/05/2563 เวลา : 10:41:11 น. )
 ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 05/05/2563 เวลา : 09:01:32 น. )
 เรื่องประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่ราชการออกให้จากประชาชน ( 20/04/2563 เวลา : 15:59:46 น. )
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลดอยฮาง-ปีงบประมาณ-2561 ( 05/10/2560 เวลา : 15:45:43 น. )
 เอกสารสอบราคาระฟาร์มแทรกเตอร์ ( 06/08/2558 เวลา : 10:33:47 น. )
 ประกาศสอบราคารถฟาร์มแทรกเตอร์ ( 11/06/2558 เวลา : 15:25:20 น. )
 เอกสารสอบราคารถพยาบาลฉุกเฉิน ( 11/06/2558 เวลา : 15:24:32 น. )
 ประกาศ ปปชรถพยาบาลฉุกเฉิน ( 11/06/2558 เวลา : 15:24:07 น. )