หนังสือราชการ

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559ฉบับที่3 ( 22/04/2564 เวลา : 09:13:12 น. )
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ( 22/04/2564 เวลา : 09:12:02 น. )
 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( 22/04/2564 เวลา : 09:10:20 น. )
 ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ( 01/02/2564 เวลา : 10:47:22 น. )
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ( 09/12/2563 เวลา : 13:52:46 น. )
 แผนการจัดเก็บภาษี ( 18/09/2563 เวลา : 14:29:33 น. )
 แผนดำเนินการจัดซื้อ2563 ( 18/09/2563 เวลา : 14:14:06 น. )
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาสที่3 ( 18/09/2563 เวลา : 13:59:11 น. )
 แบบใบลาต่าง ๆ พนง. ( 18/09/2563 เวลา : 09:24:45 น. )
 แผนโครงการส่วนราชการ ( 18/09/2563 เวลา : 09:12:52 น. )
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 18/09/2563 เวลา : 09:02:19 น. )
 แบบฟอร์ม-หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม-ขุดดิน-ถมดิน ( 17/09/2563 เวลา : 16:06:14 น. )
 แบบฟอร์ม-หนังสือมอบอำนาจ-ขุดดิน-ถมดิน ( 17/09/2563 เวลา : 16:05:48 น. )
 แบบฟอร์ม-หนังสือแสดงความยินยอมองเจ้าของที่ดิน ( 17/09/2563 เวลา : 16:05:22 น. )
 แบบฟอร์มใบแจ้งการขุดดิน-ถมดิน ( 17/09/2563 เวลา : 16:04:39 น. )
 แบบคำร้องทั่วไป ( 17/09/2563 เวลา : 16:04:03 น. )
 แบบร้องเรียนร้องทุกข์(ตนเอง) ( 17/09/2563 เวลา : 15:54:46 น. )
 แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ ( 17/09/2563 เวลา : 15:54:08 น. )
 แบบร้องเรียนร้องทุกข์ ( 17/09/2563 เวลา : 15:51:34 น. )
 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ.2562และพ.ศ.2563) ( 17/09/2563 เวลา : 15:44:39 น. )