หนังสือราชการ

 แผนดำเนินงานประจำปี2565 ( 27/09/2564 เวลา : 11:25:01 น. )
 ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2563 ( 21/07/2564 เวลา : 09:31:35 น. )
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566 ( 15/07/2564 เวลา : 15:35:32 น. )
 การติดตามประเมินผลความพึ่งพอใจประชาชน2563 ( 14/07/2564 เวลา : 16:47:01 น. )
 การติดตามประเมินผลความพึ่งพอใจประชาชน2563 ( 14/07/2564 เวลา : 16:46:14 น. )
 ประกาศสภา ( 18/06/2564 เวลา : 13:40:40 น. )
 บันทึกประชุม 1 สภาสมัย ที่ 4 ( 18/06/2564 เวลา : 13:40:24 น. )
 บันทึกประชุม 1 สภาสมัย ที่ 3.2 ( 18/06/2564 เวลา : 13:40:14 น. )
 บันทึกประชุม 1 สภาสมัย ที่ 3.1 ( 18/06/2564 เวลา : 13:39:55 น. )
 บันทึกประชุม 1 สภาสมัย ที่ 1 ( 18/06/2564 เวลา : 13:39:36 น. )
 ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ( 01/02/2564 เวลา : 10:47:22 น. )
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ( 09/12/2563 เวลา : 13:52:46 น. )
 แผนการจัดเก็บภาษี ( 18/09/2563 เวลา : 14:29:33 น. )
 แผนดำเนินการจัดซื้อ2563 ( 18/09/2563 เวลา : 14:14:06 น. )
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาสที่3 ( 18/09/2563 เวลา : 13:59:11 น. )
 แบบใบลาต่าง ๆ พนง. ( 18/09/2563 เวลา : 09:24:45 น. )
 แผนโครงการส่วนราชการ ( 18/09/2563 เวลา : 09:12:52 น. )
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 18/09/2563 เวลา : 09:02:19 น. )
 แบบฟอร์ม-หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม-ขุดดิน-ถมดิน ( 17/09/2563 เวลา : 16:06:14 น. )
 แบบฟอร์ม-หนังสือมอบอำนาจ-ขุดดิน-ถมดิน ( 17/09/2563 เวลา : 16:05:48 น. )