หนังสือราชการ

 แผนโครงการส่วนราชการ ( 18/09/2563 เวลา : 09:12:52 น. )
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 18/09/2563 เวลา : 09:02:19 น. )
 แบบฟอร์ม-หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม-ขุดดิน-ถมดิน ( 17/09/2563 เวลา : 16:06:14 น. )
 แบบฟอร์ม-หนังสือมอบอำนาจ-ขุดดิน-ถมดิน ( 17/09/2563 เวลา : 16:05:48 น. )
 แบบฟอร์ม-หนังสือแสดงความยินยอมองเจ้าของที่ดิน ( 17/09/2563 เวลา : 16:05:22 น. )
 แบบฟอร์มใบแจ้งการขุดดิน-ถมดิน ( 17/09/2563 เวลา : 16:04:39 น. )
 แบบคำร้องทั่วไป ( 17/09/2563 เวลา : 16:04:03 น. )
 แบบร้องเรียนร้องทุกข์(ตนเอง) ( 17/09/2563 เวลา : 15:54:46 น. )
 แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ ( 17/09/2563 เวลา : 15:54:08 น. )
 แบบร้องเรียนร้องทุกข์ ( 17/09/2563 เวลา : 15:51:34 น. )
 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ.2562และพ.ศ.2563) ( 17/09/2563 เวลา : 15:44:39 น. )
 ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ( 04/08/2563 เวลา : 10:27:22 น. )
 ใบสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ( 04/08/2563 เวลา : 10:00:07 น. )
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปราชญ์ท้องถิ่นตำบลดอยฮาง) ( 13/07/2563 เวลา : 11:03:39 น. )
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 ส่วนที่่ 3 ( 13/07/2563 เวลา : 09:03:57 น. )
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 ส่วนที่่ 2 ( 13/07/2563 เวลา : 09:03:39 น. )
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 ส่วนที่่ 1 ( 13/07/2563 เวลา : 09:03:00 น. )
 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 05/05/2563 เวลา : 10:41:11 น. )
 เอกสารสอบราคาระฟาร์มแทรกเตอร์ ( 06/08/2558 เวลา : 10:33:47 น. )
 ประกาศสอบราคารถฟาร์มแทรกเตอร์ ( 11/06/2558 เวลา : 15:25:20 น. )