ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮางพ.ศ.2561-2565 ( 22/04/2564 เวลา : 09:00:06 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการเสริมสร้างคณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2564 ( 21/04/2564 เวลา : 10:19:33 น. )
อ่านทั้งหมด
ทต.ดอยฮาง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดง เจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน (Zero Tolerance) ( 21/04/2564 เวลา : 10:18:12 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 08/04/2564 เวลา : 10:40:16 น. )
อ่านทั้งหมด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ( 07/04/2564 เวลา : 10:08:09 น. )
อ่านทั้งหมด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2563 ( 07/04/2564 เวลา : 09:57:16 น. )
อ่านทั้งหมด
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (รอบแรก) ( 07/04/2564 เวลา : 09:35:42 น. )
อ่านทั้งหมด
แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลดอยฮางประจำปีพ.ศ.2564 ( 07/04/2564 เวลา : 09:30:05 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขตที่ 1 อย่างไม่เป็นทางการ ( 01/04/2564 เวลา : 11:05:13 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง อย่างไม่เป็นทางการ ( 01/04/2564 เวลา : 11:02:55 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 12/03/2564 เวลา : 09:38:46 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ( 12/03/2564 เวลา : 09:30:09 น. )
อ่านทั้งหมด
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี2563 ( 01/03/2564 เวลา : 10:51:33 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง และ นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ( 22/02/2564 เวลา : 10:59:55 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์เชิญประเมินตนเองตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค Covid-19 รับรองสุขภาพดีวิถีใหม่ ประเภทตลาด ( 22/02/2564 เวลา : 10:17:57 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง และ นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง รวมถึง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 49 , 50 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ( 19/02/2564 เวลา : 10:53:59 น. )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 10/02/2564 เวลา : 09:49:57 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ( 08/02/2564 เวลา : 14:13:59 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ( 04/02/2564 เวลา : 13:58:19 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 04/02/2564 เวลา : 13:56:49 น. )
อ่านทั้งหมด