แบบสำรวจความคิกเห็น
 
หัวข้อเรื่อง :  แบบสำรวจการให้บริการงานด้านการคลัง
 
75.27 % 207ความคิดเห็น
12 % 33ความคิดเห็น
8 % 22ความคิดเห็น
4.73 % 13ความคิดเห็น
  จากจำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด = 275 ความคิดเห็น
   ดีมาก   ดี   พอใช้   ควรปรับปรุง

1. แบบสำรวจการให้บริการงานด้านการคลัง
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง