ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ม.5 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ( 13/09/2560 เวลา : 16:33:24 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านในเขตตำบลดอยฮาง (บ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5) ( 07/09/2560 เวลา : 14:45:32 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กดอยฮาง (ห้วยกีด) ม.1 ( 07/09/2560 เวลา : 14:42:41 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลดอยฮาง (สายทางบ้านดอยฮางนอก- เรือนจำชั่วคราวดอยราง) ( 22/08/2560 เวลา : 13:41:29 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ( 22/08/2560 เวลา : 09:45:38 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ( 22/08/2560 เวลา : 09:43:06 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านโป่งน้ำร้อน (บ้านอาข่า) หมู่ที่ ๗ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 18/01/2560 เวลา : 13:53:55 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา โดยการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน ขนาดจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำและถังเก็บน้ำสแตนเลสและจัดซื้อวัสดุท่อประปา PVC บ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงรา ( 18/01/2560 เวลา : 13:44:14 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านผาเสริฐ (บ้านผาเสริฐนอก) หมู่ที่ ๖ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 18/01/2560 เวลา : 13:30:19 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านผาเสริฐ (บ้านผาเคียว) หมู่ที่ ๖ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 18/01/2560 เวลา : 12:57:33 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านผาเสริฐ (บ้านจะเด้อ) หมู่ที่ ๖ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 18/01/2560 เวลา : 12:49:37 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ฌาปณสถาน บ้านยางคำนุ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 18/01/2560 เวลา : 12:38:53 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดบรรจุ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ ๑ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 18/01/2560 เวลา : 12:26:18 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๗ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 18/01/2560 เวลา : 12:02:08 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 42 รายการ ( 07/07/2559 เวลา : 09:04:09 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการขยายเขตประปาภูเขา บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ ๓ ( 02/02/2559 เวลา : 15:54:01 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๗ ( 02/02/2559 เวลา : 15:45:04 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ ๒ ( 02/02/2559 เวลา : 15:40:22 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ ๔ ( 02/02/2559 เวลา : 15:35:08 น. )
อ่านทั้งหมด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ จุด บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ ๖ ( 02/02/2559 เวลา : 15:29:54 น. )
อ่านทั้งหมด