ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งโดยใช้กล่องลวดเหล็กภายในบรรจุหินใหญ่ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๗ ( 14/08/2555 เวลา : 16:40:54 น. )
อ่านทั้งหมด
สอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.๓๓ บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ ๓ ( 29/06/2555 เวลา : 16:40:53 น. )
อ่านทั้งหมด
สอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.๓๓ บ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ ๘ ( 29/06/2555 เวลา : 16:40:52 น. )
อ่านทั้งหมด
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ( 03/05/2555 เวลา : 16:40:51 น. )
อ่านทั้งหมด
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( 24/04/2555 เวลา : 16:40:50 น. )
อ่านทั้งหมด
สอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.33 บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ( 24/04/2555 เวลา : 16:40:49 น. )
อ่านทั้งหมด
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ( 24/04/2555 เวลา : 16:40:48 น. )
อ่านทั้งหมด
สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำร่องโจ้ บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ ๒ ( 31/01/2555 เวลา : 16:40:47 น. )
อ่านทั้งหมด
ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( 31/01/2555 เวลา : 16:40:46 น. )
อ่านทั้งหมด